Thứ ba, 06/12/2022 - 13:50|
Các đơn vị trực thuộc
Địa chỉ trường: Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.872.124
Email trường: c3bachuctt@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Văn Long
SĐT hiệu trưởng: 02963.872.124
Email hiệu trưởng: thptbachuc.triton@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.710.762
Email trường: c3nguyenvanthoaits@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Văn Rõ
SĐT hiệu trưởng: 02963.710.762
Email hiệu trưởng: thptnguyenvanthoai.thoaison@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.891.327
Email trường: c3vinhtrachts@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Trường Cảnh
SĐT hiệu trưởng: 02963.891.327
Email hiệu trưởng: thptvinhtrach.thoaison@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.870.294
Email trường: c3vongthets@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Đặng Thanh Quang
SĐT hiệu trưởng: 02963.870.294
Email hiệu trưởng: thptvongthe.thoaison@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.873.631
Email trường: c3cotott@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Quốc Em
SĐT hiệu trưởng: 02963.873.631
Email hiệu trưởng: ptcoto.triton@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.878.022
Email trường: c3nguyenkhuyents@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Quách Tấn Triều
SĐT hiệu trưởng: 02963.878.022
Email hiệu trưởng: thptnguyenkhuyen.thoaison@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.874.338
Email trường: c3nguyentrungtructt@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Minh Tân
SĐT hiệu trưởng: 02963.874.338
Email hiệu trưởng: thptnguyentrungtruc.triton@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.877.817
Email trường: c3chilangtb@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hạ Hưng Sơn
SĐT hiệu trưởng: 02963.877.817
Email hiệu trưởng: thptchilang.tinhbien@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.3834.105
Email trường: tektlx@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Cần
SĐT hiệu trưởng: 02963.3834.105
Email hiệu trưởng: treemkhuyettat.longxuyen@angiang.gov.vn
Trang điện tử:
Địa chỉ trường: Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.822.429
Email trường: c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Diễm Phúc
SĐT hiệu trưởng: 02963.822.429
Email hiệu trưởng: thptnguyensinhsac.tanchau@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02962.210.935
Email trường: c3myhoahunglx@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Phú Cường
SĐT hiệu trưởng: 02962.210.935
Email hiệu trưởng: thptmyhoahung.longxuyen@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.829.630
Email trường: c3nguyenchithanhpt@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Hiền Nhân
SĐT hiệu trưởng: 02963.829.630
Email hiệu trưởng: thptnguyenchithanh.phutan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.827.265
Email trường: c3phutanpt@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Đặng Hữu Trực
SĐT hiệu trưởng: 02963.827.265
Email hiệu trưởng: ptphutan.phutan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.543.528
Email trường: c3nguyenquangdieutc@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Tình
SĐT hiệu trưởng: 02963.543.528
Email hiệu trưởng: thptnguyenquangdieu.tanchau@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.811.105
Email trường: c3hoalacpt@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Thành Nỏ
SĐT hiệu trưởng: 02963.811.105
Email hiệu trưởng: thpthoalac.phutan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.876.814
Email trường: c3xuantotb@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thế Phương
SĐT hiệu trưởng: 02963.876.814
Email hiệu trưởng: thptxuanto.tinhbien@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.605.630
Email trường: c3nguyencongtrulx@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Phước Hòa
SĐT hiệu trưởng: 02963.605.630
Email hiệu trưởng: thptnguyencongtru.longxuyen@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.822.296
Email trường: c3tanchautc@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Công Cẩn
SĐT hiệu trưởng: 02963.822.296
Email hiệu trưởng: thpttanchau.tanchau@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.828.751
Email trường: c3binhthanhdongpt@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thanh Tâm
SĐT hiệu trưởng: 02963.828.751
Email hiệu trưởng: thptbinhthanhdong.phutan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.547.554
Email trường: c3chauphongtc@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Đỗ Trung Nghĩa
SĐT hiệu trưởng: 02963.547.554
Email hiệu trưởng: thptchauphong.tanchau@angiang.gov.vn
Trang điện tử:
Địa chỉ trường: Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.593.975
Email trường: c3vothanhtrinhcm@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Nguyễn Khái Hưng
SĐT hiệu trưởng: 02963.593.975
Email hiệu trưởng: thptvothanhtrinh.chomoi@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.841.538
Email trường: c3longxuyenlx@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Tuấn
SĐT hiệu trưởng: 02963.841.538
Email hiệu trưởng: thptlongxuyen.longxuyen@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.843.743
Email trường: ttgdtxangiang@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Lâm Huỳnh Mạnh Đông
SĐT hiệu trưởng: 02963.843.743
Email hiệu trưởng: ttgdtx.longxuyen@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.524.571
Email trường: c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Việt Hùm
SĐT hiệu trưởng: 02963.524.571
Email hiệu trưởng: thptvinhxuong.tanchau@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.875.285
Email trường: c3tinhbientb@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Ngọc Xuân
SĐT hiệu trưởng: 02963.875.285
Email hiệu trưởng: thpttinhbien.tinhbien@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.963.924
Email trường: c3nguyenhienlx@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Rớt
SĐT hiệu trưởng: 02963.963.924
Email hiệu trưởng: thptnguyenhien.longxuyen@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.827.316
Email trường: c3chuvananpt@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Lý Thị Ngọc Điệp
SĐT hiệu trưởng: 02963.827.316
Email hiệu trưởng: thptchuvanan.phutan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.826.737
Email trường: c3anphuap@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Quốc Thanh
SĐT hiệu trưởng: 02963.826.737
Email hiệu trưởng: thptanphu.anphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.634.625
Email trường: c3nguyenvanhuongcm@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Phú Dinh
SĐT hiệu trưởng: 02963.634.625
Email hiệu trưởng: thptnguyenvanhuong.chomoi@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.886.162
Email trường: c3chauphucp@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Bùi Đông Xuân
SĐT hiệu trưởng: 02963.886.162
Email hiệu trưởng: thptchauphu.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.874.271
Email trường: c3dtntangiangcd@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Trí Thanh
SĐT hiệu trưởng: 02963.874.271
Email hiệu trưởng: ptdtntthpt@angiang.gov.vn
Trang điện tử: http://dtnt.angiang.edu.vn/
Địa chỉ trường: Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.562.444
Email trường: c3chauthitecd@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Hoàng Tùng
SĐT hiệu trưởng: 02963.562.444
Email hiệu trưởng: thptchauthite.chaudoc@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.825.345
Email trường: c3quocthaiap@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Trương Phú Vĩnh
SĐT hiệu trưởng: 02963.825.345
Email hiệu trưởng: thptquocthai.anphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.562.185
Email trường: c3vothisaucd@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Tùng
SĐT hiệu trưởng: 02963.562.185
Email hiệu trưởng: thptvothisau.chaudoc@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.889.253
Email trường: c3binhmycp@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Mai Thanh Tùng
SĐT hiệu trưởng: 02963.889.253
Email hiệu trưởng: thptbinhmy.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.622.605
Email trường: c3luongvancucm@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Hữu Tính
SĐT hiệu trưởng: 02963.622.605
Email hiệu trưởng: thptluongvancu.chomoi@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.688.866
Email trường: c3tranvanthanhcp@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Ngọc Bảy
SĐT hiệu trưởng: 02963.688.866
Email hiệu trưởng: thpttranvanthanh.chauphu@angiang.gov.vn
Trang điện tử:
Địa chỉ trường: Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.884.321
Email trường: c3huynhthihuongcm@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Quang Chủng
SĐT hiệu trưởng: 02963.884.321
Email hiệu trưởng: thpthuynhthihuong.chomoi@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.636.869
Email trường: c3ungvankhiemcm@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Trung Trực
SĐT hiệu trưởng: 02963.636.869
Email hiệu trưởng: thptungvankhiem.chomoi@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.883.363
Email trường: c3nguyenhuucanhcm@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Duy Thấm
SĐT hiệu trưởng: 02963.883.363
Email hiệu trưởng: thptnguyenhuucanh.chomoi@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.839.680
Email trường: c3vinhbinhct@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Quốc Bình
SĐT hiệu trưởng: 02963.839.680
Email hiệu trưởng: thptvinhbinh.chauthanh@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.688.350
Email trường: c3binhlongcp@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Ngô Ngọc Phi
SĐT hiệu trưởng: 02963.688.350
Email hiệu trưởng: thptbinhlong.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.688.350
Email trường: c3binhchanhcp@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Công Danh
SĐT hiệu trưởng: 02963.688.350
Email hiệu trưởng: thptbinhchanh.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.836.231
Email trường: c3nguyenbinhkhiemct@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Ngô Thị Kiều Huệ
SĐT hiệu trưởng: 02963.836.231
Email hiệu trưởng: thptnguyenbinhkhiem.chauthanh@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.838.365
Email trường: c3candangct@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Tuấn
SĐT hiệu trưởng: 02963.838.365
Email hiệu trưởng: thptcandang.chauthanh@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.519.094
Email trường: c3vinhlocap@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Minh Tuấn
SĐT hiệu trưởng: 02963.519.094
Email hiệu trưởng: thptvinhloc.anphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.815.322
Email trường: c3thanhmytaycp@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Đặng Văn Hai
SĐT hiệu trưởng: 02963.815.322
Email hiệu trưởng: thptthanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 02963.885.937
Email trường: c3chauvanliemcm@angiang.edu.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Nguyên Trung
SĐT hiệu trưởng: 02963.885.937
Email hiệu trưởng: thptchauvanliem.chomoi@angiang.gov.vn