Tuesday, 11/05/2021 - 21:43|

Danh sách trường trực thuộc Phòng
Địa chỉ trường: Ấp Phú Đông, Xã Phú Long, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.581862
Email trường: thcsphulong.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng:
SĐT hiệu trưởng: 02963.581862
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hiệp Trung, Xã Hiệp Xương, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.828771
Email trường: thcshiepxuong.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Dương Phú Hào
SĐT hiệu trưởng: 02963.828771
Email hiệu trưởng: dphao@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Đông, Xã Phú Xuân, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.828281
Email trường: thcsphuxuan.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Dương Trí Vũ
SĐT hiệu trưởng: 02963.828281
Email hiệu trưởng: dtvu@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Thượng, Xã Phú Thành, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.811253
Email trường: thcsphuthanh02.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Văn Kha
SĐT hiệu trưởng: 02963.811253
Email hiệu trưởng: lvkha01@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.582234
Email trường: thcsbinhthanhdong.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Thơ
SĐT hiệu trưởng: 02963.582234
Email hiệu trưởng: ntttho@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Bình Phú 2, Xã Phú Bình, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.811258
Email trường: thcsphubinh.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Ngọc Thiệu
SĐT hiệu trưởng: 02963.811258
Email hiệu trưởng: hnthieu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Hòa Bình 2, Xã Hòa Lạc, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.811736
Email trường: thcshoalac.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Văn Ngọc Quốc Anh
SĐT hiệu trưởng: 02963.811736
Email hiệu trưởng: pvnqanh@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hòa Hiệp, Xã Phú Hiệp, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 0946699942
Email trường: thcsphuhiep.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Hữu Đức
SĐT hiệu trưởng: 0946699942
Email hiệu trưởng: phduc@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Trung Thạnh, TT Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.827355
Email trường: thcsphumy.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đinh Thành Việt
SĐT hiệu trưởng: 02963.827355
Email hiệu trưởng: dtviet@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Trung, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 869544842
Email trường: thcstantrung.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lâm Văn Thạch
SĐT hiệu trưởng: 869544842
Email hiệu trưởng: lvthach@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hậu Giang 1, Xã Tân Hòa, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.584009
Email trường: thcstanhoa.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Minh Tấn
SĐT hiệu trưởng: 02963.584009
Email hiệu trưởng: tmtan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Hưng Tân, Xã Phú Hưng, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.584515
Email trường: thcsphuhung.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lâm Văn Hoài
SĐT hiệu trưởng: 02963.584515
Email hiệu trưởng: lvhoai@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Quới, Xã Phú An, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.828274
Email trường: thcsphuan.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Anh Bằng
SĐT hiệu trưởng: 02963.828274
Email hiệu trưởng: nabang@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Trung, Xã Phú Thọ, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.828049
Email trường: thcsphutho.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hà Thiện Lý
SĐT hiệu trưởng: 02963.828049
Email hiệu trưởng: htly@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hiệp, TT Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.58911
Email trường: thcschovam.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Thủy
SĐT hiệu trưởng: 02963.58911
Email hiệu trưởng: nttthuy09@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Long Hòa 1, Xã Long Hòa, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.537909
Email trường: thcslonghoa.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Minh Chánh
SĐT hiệu trưởng: 02963.537909
Email hiệu trưởng: nmchanh@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hòa B, Xã Phú Lâm, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.820341
Email trường: thcsphulam.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Tường
SĐT hiệu trưởng: 02963.820341
Email hiệu trưởng: nvtuong02@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú cường A, Xã Phú Thạnh, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.820058
Email trường: thcsphuthanh01.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đinh Kế Tự
SĐT hiệu trưởng: 02963.820058
Email hiệu trưởng: dktu@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Xương, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 869544835
Email trường: thbhiepxuong.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Quốc Bửu
SĐT hiệu trưởng: 869544835
Email hiệu trưởng: nqbuu@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Thu, Xã Phú Xuân, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.828077
Email trường: thphuxuan.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thanh Tùng
SĐT hiệu trưởng: 02963.828077
Email hiệu trưởng: tttung13@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Thượng, Xã Phú Thành, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.811206
Email trường: thphuthanh.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Vương Văn Biên
SĐT hiệu trưởng: 02963.811206
Email hiệu trưởng: vvbien@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Long Hậu, Xã Phú Long, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.58181
Email trường: thphulong.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Bảo Có
SĐT hiệu trưởng: 02963.58181
Email hiệu trưởng: pbco@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Hòa An, Xã Hòa Lạc, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.811184
Email trường: thchoalac.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Văn Nhựt
SĐT hiệu trưởng: 02963.811184
Email hiệu trưởng: vvnhut@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hòa Lợi, Xã Phú Hiệp, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 869544858
Email trường: thphuhiep.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trác Ngọc Lễ
SĐT hiệu trưởng: 869544858
Email hiệu trưởng: tnle@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hiệp Thạnh, Xã Hiệp Xương, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 869544838
Email trường: thahiepxuong.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thành Đức
SĐT hiệu trưởng: 869544838
Email hiệu trưởng: nvduc07@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Bình Tây 1, Xã Phú Bình, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.828756
Email trường: thbphubinh.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đặng Văn Trường
SĐT hiệu trưởng: 02963.828756
Email hiệu trưởng: dvtruong02@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hòa Bình 3, Xã Hòa Lạc, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.811168
Email trường: thahoalac.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Minh Dũng
SĐT hiệu trưởng: 02963.811168
Email hiệu trưởng: tmdung02@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Hòa Lộc, Xã Hòa Lạc, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.811102
Email trường: thbhoalac.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lý Văn Sáo
SĐT hiệu trưởng: 02963.811102
Email hiệu trưởng: lvsao@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Hưng Thạnh, Xã Phú Hưng, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.584746
Email trường: thbphuhung.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Hoàng
SĐT hiệu trưởng: 02963.584746
Email hiệu trưởng: nthoang05@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Bình Trung 1, Xã Bình Thạnh Đông, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.828766
Email trường: thabinhthanhdong.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phước Xuyên
SĐT hiệu trưởng: 02963.828766
Email hiệu trưởng: ntpxuyen@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường:
SĐT trường:
Email trường:
Tên hiệu trưởng: Phan Hữu Trí
SĐT hiệu trưởng:
Email hiệu trưởng: phtri@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Bình Quới 2, Xã Bình Thạnh Đông
SĐT trường: 02962.216221
Email trường: thbbinhthanhdong.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Đức Dũng
SĐT hiệu trưởng: 02962.216221
Email hiệu trưởng: nddung02@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Bình Phú 2, Xã Phú Bình, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.811195
Email trường: thaphubinh.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Ngô Tùng Châu
SĐT hiệu trưởng: 02963.811195
Email hiệu trưởng: ntchau@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Mỹ Hạ, Xã Phú Thọ, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.828037
Email trường: thbphutho.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Bùi Văn Dũng
SĐT hiệu trưởng: 02963.828037
Email hiệu trưởng: bvdung02@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Cái Tắc, TT Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.8276
Email trường: thaphumy.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Giàu
SĐT hiệu trưởng: 02963.8276
Email hiệu trưởng: ntgiau@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thaphumy.pgdphutanag.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Mỹ Lương, TT Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.827093
Email trường: thbphumy.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Quang Mỹ
SĐT hiệu trưởng: 02963.827093
Email hiệu trưởng: nqmy@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Trung 3, TT Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.827847
Email trường: thcphumy.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Kim Phượng
SĐT hiệu trưởng: 02963.827847
Email hiệu trưởng: hkphuong@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thcphumy.pgdphutanag.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Trung, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.82784
Email trường: thatantrung.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hùng
SĐT hiệu trưởng: 02963.82784
Email hiệu trưởng: nvhung14@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Hậu Giang 1, Xã Tân Hòa, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.584756
Email trường: thatanhoa.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Ngô Hồng Ây
SĐT hiệu trưởng: 02963.584756
Email hiệu trưởng: nhay@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hưng Thới 2, Xã Phú Hưng, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.58474
Email trường: thaphuhung.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Văn Â
SĐT hiệu trưởng: 02963.58474
Email hiệu trưởng: tva@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Xương, TT Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.8'029603
Email trường: thachovam.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Triều
SĐT hiệu trưởng: 02963.8'029603
Email hiệu trưởng: nttrieu01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hữu, TT Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.8'029303
Email trường: thbchovam.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Tuấn
SĐT hiệu trưởng: 02963.8'029303
Email hiệu trưởng: nttuan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Qưới, Xã Phú An, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.828371
Email trường: thaphuan.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Bùi Công Thành
SĐT hiệu trưởng: 02963.828371
Email hiệu trưởng: bcthanh@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thaphuan.pgdphutanag.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Quới, Xã Phú An, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.828102
Email trường: thbphuan.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Kha Hữu Lam
SĐT hiệu trưởng: 02963.828102
Email hiệu trưởng: Khlam@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thbphuan.pgdphutanag.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Mỹ Thượng, Xã Phú Thọ, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.828072
Email trường: thaphutho.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Tuấn Kiệt
SĐT hiệu trưởng: 02963.828072
Email hiệu trưởng: ttkiet@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hòa B, Xã Phú Lâm, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.820088
Email trường: thaphulam.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Nhơn
SĐT hiệu trưởng: 02963.820088
Email hiệu trưởng: nvnhon03@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Cường A, Xã Phú Thạnh, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.820143
Email trường: thaphuthanh.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Tân
SĐT hiệu trưởng: 02963.820143
Email hiệu trưởng: nttan@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Lộc, Xã Phú Thạnh, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.820156
Email trường: thbphuthanh.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Tấn Sĩ
SĐT hiệu trưởng: 02963.820156
Email hiệu trưởng: ptsi@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Thượng, Xã Phú Thành, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.813115
Email trường: mgphuthanh02.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Thúy Kiều
SĐT hiệu trưởng: 02963.813115
Email hiệu trưởng: tttkieu@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Đông, Xã Phú Long, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.581948
Email trường: mgphulong.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Hồng Sương
SĐT hiệu trưởng: 02963.581948
Email hiệu trưởng: lthsuong@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Long Hòa 1, Xã Long Hòa, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.820205
Email trường: thlonghoa.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hoàng Phong
SĐT hiệu trưởng: 02963.820205
Email hiệu trưởng: nhphong@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hòa Hiệp, Xã Phú Hiệp, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 869544853
Email trường: mnphuhiep.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Lợi
SĐT hiệu trưởng: 869544853
Email hiệu trưởng: ttloi02@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hiệp Thuận, Xã Hiệp Xương, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.592034
Email trường: mghiepxuong.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Loan
SĐT hiệu trưởng: 02963.592034
Email hiệu trưởng: ntmloan02@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Thu, Xã Phú Xuân, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.594033
Email trường: mgphuxuan.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Châu Thị Diễm Thúy
SĐT hiệu trưởng: 02963.594033
Email hiệu trưởng: ctdthuy@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hưng Thới 2, Xã Phú Hưng, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.584737
Email trường: mgphuhung.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Thị Mỹ Tiên
SĐT hiệu trưởng: 02963.584737
Email hiệu trưởng: vtmtien@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Bình Trung 1, Xã Bình Thạnh Đông, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.828811
Email trường: mgbinhthanhdong.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Thị Mai Trinh
SĐT hiệu trưởng: 02963.828811
Email hiệu trưởng: ptmtrinh02@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Bình Phú 2, Xã Phú Bình, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.811277
Email trường: mgphubinh.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trác Thị Kim Liên
SĐT hiệu trưởng: 02963.811277
Email hiệu trưởng: ttklien02@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hòa Bình 2, Xã Hòa Lạc, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.811276
Email trường: mghoalac.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Thủy
SĐT hiệu trưởng: 02963.811276
Email hiệu trưởng: nttthuy08@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Mỹ Thượng, Xã Phú Thọ, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.588411
Email trường: mnphutho.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lâm Thị Nhã Trúc
SĐT hiệu trưởng: 02963.588411
Email hiệu trưởng: ltntruc@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Trung Thạnh, TT Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.625406
Email trường: mgphumy.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Dương Thị Mộng Tuyền
SĐT hiệu trưởng: 02963.625406
Email hiệu trưởng: dtmtuyen@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Trung 1, TT Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.827079
Email trường: mnphumy.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Vĩnh Huy
SĐT hiệu trưởng: 02963.827079
Email hiệu trưởng: ntvhuy@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Trung 2, Xã Tân Trung, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.827742
Email trường: mgtantrung.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trương Thị Ngọc Trang
SĐT hiệu trưởng: 02963.827742
Email hiệu trưởng: ttntrang@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Mỹ Hóa 2, Xã Tân Hòa, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.587206
Email trường: mgtanhoa.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bích Chơn
SĐT hiệu trưởng: 02963.587206
Email hiệu trưởng: ntbchon@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgtanhoa.pgdphutanag.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Cường A, Xã Phú Thạnh, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.580919
Email trường: mgphuthanh01.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hồng Nga
SĐT hiệu trưởng: 02963.580919
Email hiệu trưởng: nhnga@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Xương, TT Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.8'029493
Email trường: mnchovam.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hoàng Thị Kim Ý
SĐT hiệu trưởng: 02963.8'029493
Email hiệu trưởng: htky@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgchovam.pgdphutanag.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Vinh, TT Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.589303
Email trường: mgphuan.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bích Phượng
SĐT hiệu trưởng: 02963.589303
Email hiệu trưởng: ntbphuong08@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Quới, Xã Phú An, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.828123
Email trường: mgphuan.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Thị Mỹ Phương
SĐT hiệu trưởng: 02963.828123
Email hiệu trưởng: ptmphuong@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Long Hòa 1, Xã Long Hòa, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02966.299298
Email trường: mglonghoa.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Thái Thị Như Ngọc
SĐT hiệu trưởng: 02966.299298
Email hiệu trưởng: ttnngoc@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hòa B, Xã Phú Lâm, Phú Tân, An Giang
SĐT trường: 02963.820211
Email trường: mgphulam.phutan@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Thị Kiều Diễm
SĐT hiệu trưởng: 02963.820211
Email hiệu trưởng: htkdiem@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: