Tuesday, 11/05/2021 - 20:53|

Danh sách trường trực thuộc Phòng
Địa chỉ trường: Ấp Tân Khánh, TT Long Bình, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02966284345
Email trường: thcslongbinh.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Phạm Thái
SĐT hiệu trưởng: 0296.6284345
Email hiệu trưởng: thcslongbinh.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963529304
Email trường: thcsvinhhau.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Quang
SĐT hiệu trưởng: 0296.3529304
Email hiệu trưởng: thcsvinhhau.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thcsvinhhau.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02966500005
Email trường: thcsphuochung.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Văn Tâm
SĐT hiệu trưởng: 0296.6500005
Email hiệu trưởng: thcsphuochung.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp An Thịnh, TT An Phú, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963826675
Email trường: thcsttanphu.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Minh Phụng
SĐT hiệu trưởng: 0296.3826675
Email hiệu trưởng: thcsttanphu.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thcsanphu.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963826557
Email trường: thcsvinhtruong.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hòa Tại
SĐT hiệu trưởng: 0296.3826557
Email hiệu trưởng: thcsvinhtruong.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963825200
Email trường: thcsquocthai.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: La Văn Bé
SĐT hiệu trưởng: 0296.3825200
Email hiệu trưởng: thcsquocthai.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963826473
Email trường: thcsvinhhoidong.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Anh Huy
SĐT hiệu trưởng: 0296.3826473
Email hiệu trưởng: thcsvinhhoidong.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963520110
Email trường: thcsphuhuu.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bích Ngọc
SĐT hiệu trưởng: 0296.3520110
Email hiệu trưởng: thcsphuhuu.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thcsphuhuu.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Hà Bao I, xã Đa Phước, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02966548899
Email trường: thcsdaphuoc.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thanh Bình
SĐT hiệu trưởng: 0296.6548899
Email hiệu trưởng: thcsdaphuoc.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thcsdaphuoc.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp An Khánh, xã Khánh An, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963526097
Email trường: thcskhanhan.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Văn Sương
SĐT hiệu trưởng: 0296.3526097
Email hiệu trưởng: thcskhanhan.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thcskhanhan.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, An Phú, An Giang
SĐT trường: 0988375626
Email trường: thcskhanhbinh.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Tưởng
SĐT hiệu trưởng: 0988375626
Email hiệu trưởng: thcskhanhbinh.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Trung, xã Phú Hội, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02966274583
Email trường: thcphuhoi.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Dương Minh Sử
SĐT hiệu trưởng: 0296.6274583
Email hiệu trưởng: thcphuhoi.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thcphuhoi.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963825721
Email trường: thakhanhbinh.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Minh Thạnh
SĐT hiệu trưởng: 0296.3825721
Email hiệu trưởng: thakhanhbinh.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02966522626
Email trường: thbkhanhbinh.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đoàn Thị Xuân Thúy
SĐT hiệu trưởng: 0296.6522626
Email hiệu trưởng: thbkhanhbinh.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp An Hòa, xã Khánh An, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02693526072
Email trường: thakhanhan.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Diễm Tuyết
SĐT hiệu trưởng: 02693526072
Email hiệu trưởng: thakhanhan.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thakhanhan.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp An Khánh, xã Khánh An, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963526005
Email trường: thbkhanhan.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Phúc Đa
SĐT hiệu trưởng: 0296.3526005
Email hiệu trưởng: thbkhanhan.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thbkhanhan.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: ẤP Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963812009
Email trường: thanhonhoi.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đỗ Thị Tuyết Minh
SĐT hiệu trưởng: 0296.3812009
Email hiệu trưởng: thanhonhoi.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thanhonhoi.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963812065
Email trường: thbnhonhoi.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Thanh Vân
SĐT hiệu trưởng: 0296.3812065
Email hiệu trưởng: thbnhonhoi.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thbnhonhoi.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02966542666
Email trường: thavinhhoidong.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Dương Minh Khả
SĐT hiệu trưởng: 0296.6542666
Email hiệu trưởng: thavinhhoidong.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh hội Đông, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963826660
Email trường: thbvinhhoidong.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hà Minh Phương
SĐT hiệu trưởng: 0296.3826660
Email hiệu trưởng: thbvinhhoidong.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963812080
Email trường: thcsnhonhoi.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Đỗ
SĐT hiệu trưởng: 0296.3812080
Email hiệu trưởng: thcsnhonhoi.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thcsnhonhoi.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Nghĩa, Xã Phú Hội, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02964510047
Email trường: thcsphuhoi.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Diễm
SĐT hiệu trưởng: 0296.4510047
Email hiệu trưởng: thcsphuhoi.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thcsphuhoi.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp An Thịnh, TT An Phú, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963826732
Email trường: thaanphu.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Công Định
SĐT hiệu trưởng: 0296.3826732
Email hiệu trưởng: thaanphu.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thaanphu.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp An Thạnh, TT An Phú, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963826957
Email trường: thbanphu.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Quý Tùng
SĐT hiệu trưởng: 0296.3826957
Email hiệu trưởng: thbanphu.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thbanphu.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963826532
Email trường: thavinhloc.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thanh Phong
SĐT hiệu trưởng: 0296.3826532
Email hiệu trưởng: thavinhloc.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thavinhloc.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963826663
Email trường: thbvinhloc.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Lao Động
SĐT hiệu trưởng: 0296.3826663
Email hiệu trưởng: thbvinhloc.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thbvinhloc.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tân Khánh, TT Long Bình, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963825587
Email trường: thalongbinh.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Thành Dũng
SĐT hiệu trưởng: 0296.3825587
Email hiệu trưởng: thalongbinh.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thalongbinh.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tân Bình, TT Long Bình, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02966559966
Email trường: thblongbinh.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Văn Phát
SĐT hiệu trưởng: 0296.6559966
Email hiệu trưởng: thblongbinh.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thblongbinh.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963825343
Email trường: thaquocthai.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thanh Bình
SĐT hiệu trưởng: 0296.3825343
Email hiệu trưởng: thaquocthai.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thaquocthai.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963825329
Email trường: thbquocthai.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Văn Lùng
SĐT hiệu trưởng: 0296.3825329
Email hiệu trưởng: thbquocthai.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thbquocthai.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963825400
Email trường: thcquocthai.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đỗ Thị Bỉnh
SĐT hiệu trưởng: 0296.3825400
Email hiệu trưởng: thcquocthai.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thcquocthai.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963826529
Email trường: thaphuhoi.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Thái Bửu Đường
SĐT hiệu trưởng: 0296.3826529
Email hiệu trưởng: thaphuhoi.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thaphuhoi.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, An Phú, An Giang
SĐT trường: 0961029994
Email trường: thbphuhoi.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Duy Minh
SĐT hiệu trưởng: 0961029994
Email hiệu trưởng: thbphuhoi.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thbphuhoi.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phước Thạnh, xã Phước Hưng, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963826959
Email trường: thbphuochung.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Văn Tam
SĐT hiệu trưởng: 0296.3826959
Email hiệu trưởng: thbphuochung.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Lịnh, xã Vĩnh Hậu, Huyện An Phú, An Giang
SĐT trường: 02966281855
Email trường: thavinhhau.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng
SĐT hiệu trưởng: 0296.6281855
Email hiệu trưởng: thavinhhau.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thavinhhau.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hậu, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963529308
Email trường: thbvinhhau.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: La Công Hậu
SĐT hiệu trưởng: 0296.3529308
Email hiệu trưởng: thbvinhhau.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thbvinhhau.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963860608
Email trường: thadaphuoc.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Châu Quốc Hùng
SĐT hiệu trưởng: 0296.3860608
Email hiệu trưởng: thadaphuoc.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thadaphuoc.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963860002
Email trường: thbdaphuoc.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Châu Hồng Vân
SĐT hiệu trưởng: 0296.3860002
Email hiệu trưởng: thbdaphuoc.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thbdaphuoc.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phước Quản, xã Đa Phước, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02966543838
Email trường: thcdaphuoc.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Minh Cảnh
SĐT hiệu trưởng: 0296.6543838
Email hiệu trưởng: thcdaphuoc.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thcdaphuoc.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hòa, Xã Phú Hữu, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02966520083
Email trường: thaphuhuu.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Văn Mót
SĐT hiệu trưởng: 0296.6520083
Email hiệu trưởng: thaphuhuu.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thaphuhu.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02966298168
Email trường: thbphuhuu.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Chinh
SĐT hiệu trưởng: 0296.6298168
Email hiệu trưởng: thbphuhuu.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thbphuhu.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963520052
Email trường: thdphuhuu.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Quang Biên
SĐT hiệu trưởng: 0296.3520052
Email hiệu trưởng: thdphuhuu.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: thdphuhuu.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963826558
Email trường: thavinhtruong.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Giang Nam (Phó HT)
SĐT hiệu trưởng: 0296.3826558
Email hiệu trưởng: thavinhtruong.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963518383
Email trường: thbvinhtruong.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Văn Hiền
SĐT hiệu trưởng: 0296.3518383
Email hiệu trưởng: thbvinhtruong.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Âp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963812344
Email trường: mgnhonhoi.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Anh Thi
SĐT hiệu trưởng: 0296.3812344
Email hiệu trưởng: mgnhonhoi.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgnhonhoi.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Âp Đồng Ky, xã Quốc Thái, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963327310
Email trường: mgquocthai.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Ngô Thị Kim Thúy
SĐT hiệu trưởng: 0296.3327310
Email hiệu trưởng: mgquocthai.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgquocthai.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963515090
Email trường: mgphuhoi.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Trang
SĐT hiệu trưởng: 0296.3515090
Email hiệu trưởng: mgphuhoi.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgphuhoi.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hậu, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963529584
Email trường: mgvinhhau.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phương Loan
SĐT hiệu trưởng: 0296.3529584
Email hiệu trưởng: mgvinhhau.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgvinhhau.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, An phú, An Giang
SĐT trường: 02963570064
Email trường: mgdaphuoc.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Thắm
SĐT hiệu trưởng: 0296.3570064
Email hiệu trưởng: mgdaphuoc.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgdaphuoc.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963525389
Email trường: mgkhanhbinh.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Thủy
SĐT hiệu trưởng: 0296.3525389
Email hiệu trưởng: mgkhanhbinh.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgkhanhbinh.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963510051
Email trường: mgvinhloc.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Thị Diệu Hiền
SĐT hiệu trưởng: 0296.3510051
Email hiệu trưởng: mgvinhloc.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgvinhloc.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963826659
Email trường: thaphuochung.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Ngô Văn Sum
SĐT hiệu trưởng: 0296.3826659
Email hiệu trưởng: thaphuochung.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp An Thịnh, TT An Phú, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963826781
Email trường: mnanphu.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Quí
SĐT hiệu trưởng: 0296.3826781
Email hiệu trưởng: mnanphu.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mnanphu.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tân Khánh, TT Long Bình, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02966525777
Email trường: mnlongbinh.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hàng Huyên
SĐT hiệu trưởng: 0296.6525777
Email hiệu trưởng: mnlongbinh.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mnlongbinh.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963518175
Email trường: mnvinhtruong.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nghiêm
SĐT hiệu trưởng: 0296.3518175
Email hiệu trưởng: mnvinhtruong.anphu.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp An Hòa, xã Khánh An, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963526433
Email trường: mgkhanhan.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Thị Kiêm Năm
SĐT hiệu trưởng: 0296.3526433
Email hiệu trưởng: mgkhanhan.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgkhanhan.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963520265
Email trường: mgphuhuu.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Hà Giang
SĐT hiệu trưởng: 0296.3520265
Email hiệu trưởng: mgphuhuu.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgphuhuu.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Quốc Khánh, xã Phước Hưng, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963511527
Email trường: mgphuochung.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Thủy
SĐT hiệu trưởng: 0296.3511527
Email hiệu trưởng: mgphuochung.anphu.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgphuochung.pgdanphu.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang
SĐT trường: 02963517039
Email trường: mgvinhhoidong.anphu.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Thị Thúy Dung
SĐT hiệu trưởng: 0296.3517039
Email hiệu trưởng: mgvinhhoidong.anphu.angiang.gov.vn