Tuesday, 11/05/2021 - 21:39|

Danh sách trường trực thuộc Phòng
Địa chỉ trường: ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3662229
Email trường: thcsvinhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Thanh Tùng
SĐT hiệu trưởng: 0296.3662229
Email hiệu trưởng: pttung02@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3838440
Email trường: thcsvinhhanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lâm Quốc Khánh
SĐT hiệu trưởng: 0296.3838440
Email hiệu trưởng: khanh_c2vinhhanhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Hòa Lợi 1, xã Vĩnh Lợi, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3661156
Email trường: thcsvinhloi.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Phước Tiểu
SĐT hiệu trưởng: 0296.3661156
Email hiệu trưởng: tieu_c2vinhloict@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Nhuận, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3660093
Email trường: thcsvinhnhuan.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trương Văn Đương
SĐT hiệu trưởng: 0296.3660093
Email hiệu trưởng: duong_c2vinhnhuanct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3837318
Email trường: thcsquancothanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Ngọc Dung
SĐT hiệu trưởng: 0296.3837318
Email hiệu trưởng: dung_c2quancothanhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.839.587
Email trường: thcsvinhan.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hồng Dũng
SĐT hiệu trưởng: 0296.839.587
Email hiệu trưởng: hongdung_c2vinhan@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3839822
Email trường: thcsvinhbinh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Minh Sơn
SĐT hiệu trưởng: 0296.3839822
Email hiệu trưởng: son_c2vinhbinhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Thạnh Nhơn, xã Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.33837533
Email trường: thcsbinhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thanh Phong
SĐT hiệu trưởng: 0296.33837533
Email hiệu trưởng: phong_c2binhthanhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3838880
Email trường: thcscandang.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Tạ Ngọc Bưu
SĐT hiệu trưởng: 0296.3838880
Email hiệu trưởng: buu_c2candangct@angiang.edu.vn
Trang Điện tử: http://thcscandang.edu.vn/
Địa chỉ trường: ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3651037
Email trường: thcshoabinhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thành Hiệp
SĐT hiệu trưởng: 0296.3651037
Email hiệu trưởng: hiep_c2hoabinhthanhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Tân Thành, xã Tân Phú, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 02963 663014
Email trường: thcstanphu.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tú Hương
SĐT hiệu trưởng: 02963 663014
Email hiệu trưởng: huong_c2tanphuct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình An 2, xã An Hòa, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3837691
Email trường: thcsanhoa.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Huỳnh Nga
SĐT hiệu trưởng: 0296.3837691
Email hiệu trưởng: nga_c2anhoact@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3660064
Email trường: thcvinhnhuan.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thành Kiệt
SĐT hiệu trưởng: 0296.3660064
Email hiệu trưởng: kiet_c1cvinhnhuanct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3662258
Email trường: thavinhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Hữu Thượng
SĐT hiệu trưởng: 0296.3662258
Email hiệu trưởng: thuong_c1avinhthanhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3662279
Email trường: thbvinhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Đăng Dũng
SĐT hiệu trưởng: 0296.3662279
Email hiệu trưởng: dung_c1bvinhthanhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3836737
Email trường: thcsanchau.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Văn Tài
SĐT hiệu trưởng: 0296.3836737
Email hiệu trưởng: tai_c2anchauct@angiang.edu.vn
Trang Điện tử: http://thcsanchau.edu.vn/
Địa chỉ trường: ấp Hòa Lợi 1, xã Vĩnh Lợi, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3661013
Email trường: thvinhloi.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: cao Hữu Thống
SĐT hiệu trưởng: 0296.3661013
Email hiệu trưởng: thong_c1vinhloict@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Nhuận, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3660021
Email trường: thavinhnhuan.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Quốc Điền
SĐT hiệu trưởng: 0296.3660021
Email hiệu trưởng: dien_c1avinhnhuanc1@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Nhuận, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.6295052
Email trường: thbvinhnhuan.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Thanh Thao
SĐT hiệu trưởng: 0296.6295052
Email hiệu trưởng: ptthao03@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3839452
Email trường: thbvinhbinh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Toàn Trung
SĐT hiệu trưởng: 0296.3839452
Email hiệu trưởng: trung_c1bvinhanct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3838413
Email trường: thavinhhanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hòa Bình
SĐT hiệu trưởng: 0296.3838413
Email hiệu trưởng: binh_c1avinhhanhct@angiang.edu
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3838442
Email trường: thbvinhhanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Thanh Sơn
SĐT hiệu trưởng: 0296.3838442
Email hiệu trưởng: son_c1bvinhhanhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Hanh, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.2200668
Email trường: thcvinhhanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Duy Khánh
SĐT hiệu trưởng: 0296.2200668
Email hiệu trưởng: khanh_c1cvinhhanhct@angiang.edu.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3839361
Email trường: thavinhan.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Minh Bửu
SĐT hiệu trưởng: 0296.3839361
Email hiệu trưởng: buu_c1avinhanct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3839315
Email trường: thbvinhan.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Xê
SĐT hiệu trưởng: 0296.3839315
Email hiệu trưởng: xe_c1bvinhanct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3839379
Email trường: thavinhbinh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đỗ Văn Dễ
SĐT hiệu trưởng: 0296.3839379
Email hiệu trưởng: dvde@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3836122
Email trường: thahoabinhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Phong
SĐT hiệu trưởng: 0296.3836122
Email hiệu trưởng: phong_c1ahoabinhthanhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Hòa Thịnh, xã Hòa Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3657036
Email trường: thahoabinhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Dương Ngọc Khích
SĐT hiệu trưởng: 0296.3657036
Email hiệu trưởng: khich_c1bhoabinhthanh@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Tân Thành, xã Tân Phú, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.36631114
Email trường: thatanphu.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Văn Chiến
SĐT hiệu trưởng: 0296.36631114
Email hiệu trưởng: chien_c1atanphuct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Thạnh Hòa, xã Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3837427
Email trường: thbbinhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Văn Điền
SĐT hiệu trưởng: 0296.3837427
Email hiệu trưởng: dien_c1bbinhthanhct@angiang.edu.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3838337
Email trường: thacandang.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Hải
SĐT hiệu trưởng: 0296.3838337
Email hiệu trưởng: hai_c1acandangct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3838003
Email trường: thbcandang.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thanh Sang
SĐT hiệu trưởng: 0296.3838003
Email hiệu trưởng: sang_c1bcandangct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3838472
Email trường: thccandang.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Ngân Sơn
SĐT hiệu trưởng: 0296.3838472
Email hiệu trưởng: son_c1ccandangct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Phú I, xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 02963 837138
Email trường: thbbinhhoa.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Quốc Bảo
SĐT hiệu trưởng: 02963 837138
Email hiệu trưởng: baoc1canchauct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Phú An 1, xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 0296.3838423
Email trường: thcbinhhoa.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Lan
SĐT hiệu trưởng: 0296.3838423
Email hiệu trưởng: lan_c1cvinhbinhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình An II, xã An Hòa, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.7979679
Email trường: thaanhoa.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Khắc Lý
SĐT hiệu trưởng: '0296.7979679
Email hiệu trưởng: ly_c1aanhoact@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp An Phú, xã An Hòa, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3837425
Email trường: thcanhoa.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Minh Trung
SĐT hiệu trưởng: '0296.3837425
Email hiệu trưởng: trung_c1canhoact@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3837362
Email trường: thabinhhoa.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Bo
SĐT hiệu trưởng: '0296.3837362
Email hiệu trưởng: bo_c1abinhhoact@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3836125
Email trường: thattanchau.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Quốc Tích
SĐT hiệu trưởng: '0296.3836125
Email hiệu trưởng: tich_c1aanchauct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3836008
Email trường: thbttanchau.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Bá Trước
SĐT hiệu trưởng: '0296.3836008
Email hiệu trưởng: truoc_c1banchauct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Hòa Long II, thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3838203
Email trường: thcttanchau.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Văn Hiếu
SĐT hiệu trưởng: '0296.3838203
Email hiệu trưởng: lvhieu02@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3661195
Email trường: mgvinhloi.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bích Thủy
SĐT hiệu trưởng: '0296.3661195
Email hiệu trưởng: thuy_c0vinhloict@angiang.edu.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Nhuận, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.36602'029
Email trường: mgvinhnhuan.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Thị Bích Hạnh
SĐT hiệu trưởng: '0296.36602'029
Email hiệu trưởng: hanh_c0vinhnhuanct@angiang.edu.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Đông Bình Trạch, Xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3662238
Email trường: mgvinhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kiều
SĐT hiệu trưởng: '0296.3662238
Email hiệu trưởng: kieu_c0vinhthanhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3663099
Email trường: mgtanphu.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Cù Thị Bích Hương
SĐT hiệu trưởng: '0296.3663099
Email hiệu trưởng: huong_c0tanphuct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3839863
Email trường: mgvinhan.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hiền
SĐT hiệu trưởng: '0296.3839863
Email hiệu trưởng: hien_c0vinhanct@angiang.edu.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh lộc, xã Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3839843
Email trường: mgvinhbinh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thùy Linh
SĐT hiệu trưởng: '0296.3839843
Email hiệu trưởng: linh_c0vinhbinhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3669086
Email trường: mgvinhhanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hà Thị Nguyệt
SĐT hiệu trưởng: '0296.3669086
Email hiệu trưởng: nguyet_c0vinhhanhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3.83717
Email trường: mgbinhhoa.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Thị Ngọc Kim
SĐT hiệu trưởng: '0296.3.83717
Email hiệu trưởng: kim_c0binhhoact@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Thạnh Nhơn, xã Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3659007
Email trường: mgbinhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Thị Mỹ Duyên
SĐT hiệu trưởng: '0296.3659007
Email hiệu trưởng: duyen_c0binhthanhct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Cần thuận, xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3838420
Email trường: mgcandang.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Mỹ Dung
SĐT hiệu trưởng: '0296.3838420
Email hiệu trưởng: dung_c0candangct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3651107
Email trường: mghoabinhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Ngọc Thu
SĐT hiệu trưởng: '0296.3651107
Email hiệu trưởng: thu_c0hoabinhthanh@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: 869544898
Email trường: mganchau.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Chánh Đoàn
SĐT hiệu trưởng: 869544898
Email hiệu trưởng: doan_mganchauct@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình An II, xã An Hòa, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.3665009
Email trường: mganhoa.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu
SĐT hiệu trưởng: '0296.3665009
Email hiệu trưởng: thu_c0anhoact@angiang.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang
SĐT trường: '0296.6282522
Email trường: nthoahong.chauthanh@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kiều Trinh
SĐT hiệu trưởng: '0296.6282522
Email hiệu trưởng: trinh_nthoahongct@angiang.edu.vn