Tuesday, 11/05/2021 - 21:15|

Danh sách trường trực thuộc Phòng
Địa chỉ trường: ấp Sơn Tây, Thới Sơn, Tịnh Biên
SĐT trường: 0296-3875829
Email trường: thcsdoanminhhuyen.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trương Thị Ngọc Trinh
SĐT hiệu trưởng: 0296.38758'029
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Tổ 1, Tây Hưng-Nhơn Hưng
SĐT trường: 02963741383
Email trường: thcsnguyensinhsac.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Tấn Bửu
SĐT hiệu trưởng: 02963741383
Email hiệu trưởng: ttbuu@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm 2, TT Chi Lăng, huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.877175
Email trường: thcscaobaquat.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Ngọc Anh
SĐT hiệu trưởng: 02963.877175
Email hiệu trưởng: pnanh01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Tân Hiệp, Tân Lợi, Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.877267
Email trường: thcsphanchutrinh.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Thảo
SĐT hiệu trưởng: 02963.877267
Email hiệu trưởng: nttthao07@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Vĩnh Hạ, Vĩnh Trung, Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.877693
Email trường: thcsphanboichau.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Văn Lư
SĐT hiệu trưởng: 02963.877693
Email hiệu trưởng: hvlu@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Xuân Biên, TT Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.876176
Email trường: thcsluongthevinh.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thái Bình
SĐT hiệu trưởng: 02963.876176
Email hiệu trưởng: ntbinh20@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân Biên, Xã An Nông,Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.751552
Email trường: thcstranquangkhai.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Cẩm Nhanh
SĐT hiệu trưởng: 02963.751552
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Mỹ A, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.877286
Email trường: thcslevanduyet.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Nhơn
SĐT hiệu trưởng: 02963.877286
Email hiệu trưởng: nvnhon02@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Thiên Tuế xã An Hảo huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02962.477588
Email trường: thcsnuicam.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Ngọc Thuận
SĐT hiệu trưởng: 02962.477588
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm Sơn Đông, TT Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.877995
Email trường:
Tên hiệu trưởng: Lê Hồ Thảo Trang
SĐT hiệu trưởng: 0296 3.877995
Email hiệu trưởng: lhttrang@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Lập -Vĩnh Trung-Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.761426
Email trường: thbvinhtrung.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Thúy Hồng
SĐT hiệu trưởng: 02963.761426
Email hiệu trưởng: ltthong01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Sơn Tây Xã Thới Sơn
SĐT trường: 0296.3875.491
Email trường: thathoison.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Văn Hạp
SĐT hiệu trưởng: 296.3875.491
Email hiệu trưởng: lvhap@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân Biên, Xã An Nông,Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.876632
Email trường: thannong.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đặng Thụy Uyên Phương
SĐT hiệu trưởng: 02963.876632
Email hiệu trưởng: dtuphuong@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.87549
Email trường: thvangiao.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hiền Nhân
SĐT hiệu trưởng: 02963.87549
Email hiệu trưởng: nhnhan03@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Tân Thành, xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.766914
Email trường: thtanlap.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Phong
SĐT hiệu trưởng: 02963.766914
Email hiệu trưởng: ntphong20@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Tổ 8, ấp Núi Voi, Xã Núi Voi
SĐT trường: 02963877258
Email trường: thnuivoi.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Ngọc Thanh
SĐT hiệu trưởng: 02963.877258
Email hiệu trưởng: hnthanh01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân Thuận - Tân Lợi -Tịnh Biên
SĐT trường: 02962.218 234
Email trường: thctanloi.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Văn Viễn
SĐT hiệu trưởng: 02962.218 234
Email hiệu trưởng: hvvien@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Đông Thuận- xã Thới Sơn- Tịnh Biên
SĐT trường: 869.545013
Email trường: thbthoison.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thành Triết
SĐT hiệu trưởng: 869.545013
Email hiệu trưởng: lttriet@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: An Hòa - An Hảo - Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.760256
Email trường: thcsnguyenbinhkhiem.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đỗ Quốc Duy
SĐT hiệu trưởng: 02963.760256
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Chơn Cô Xã An Cư - Tịnh Biên
SĐT trường: 0296.65566
Email trường: thcstrandainghia.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Bình Nghị
SĐT hiệu trưởng: 0296.65566
Email hiệu trưởng: nbnghi@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Phú Nhất, An Phú, Tịnh Biên
SĐT trường: 0296.3875693
Email trường: thcsnguyenvantroi.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hứa Thanh Long
SĐT hiệu trưởng: 0296.3875693
Email hiệu trưởng: htlong@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.875704
Email trường: thcsvotruongtoan.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thanh Phương
SĐT hiệu trưởng: 02963.875704
Email hiệu trưởng: ttphuong07@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 0296.6549555
Email trường: thcslehongphong.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Thanh Liêm
SĐT hiệu trưởng: 02966549555
Email hiệu trưởng: ptliem05@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Tổ 8, ấp Tân Thành, xã Tân Lập
SĐT trường: 02963.766936
Email trường: thcsngoquyen.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Công Đoàn
SĐT hiệu trưởng: 02963.766936
Email hiệu trưởng: vcdoan@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Xã An Hảo, Tịnh Biên
SĐT trường: 0296.374027
Email trường: thaanhao.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Chau Khôm
SĐT hiệu trưởng: 0296.374027
Email hiệu trưởng: ckhom@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Thiên Tuế xã An Hảo huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02962.21859
Email trường: thbanhao.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Bích Phượng
SĐT hiệu trưởng: 02962.21859
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Xã An Hảo, Tịnh Biên
SĐT trường: 0296.3760.607
Email trường: thcanhao.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đường Kim Sên
SĐT hiệu trưởng: 0296.3760.607
Email hiệu trưởng: dksen@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Tân Long, xã Tân Lợi,Huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.877059
Email trường: thatanloi.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Tống Mỹ Linh
SĐT hiệu trưởng: 02963.877059
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Tân Long, xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.877039
Email trường: thbtanloi.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Châu Hậu
SĐT hiệu trưởng: 02963.877039
Email hiệu trưởng: pchau@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.875493
Email trường: thanhonhung.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hoàng Văn Thành
SĐT hiệu trưởng: 02963.875493
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Đông Hưng - Xã Nhơn Hưng -Tịnh Biên
SĐT trường: 02963740937
Email trường: thbnhonhung.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Văn Thọ
SĐT hiệu trưởng: 02963740937
Email hiệu trưởng: vvtho@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm Thới Hòa-TT Nhà Bàng-Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.875489
Email trường: thbtanhabang.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Hồng Thu
SĐT hiệu trưởng: 02963.875489
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm Hòa Hưng-Nhà Bàng-Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.875 489
Email trường: thbnhabang.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Hữu Phước
SĐT hiệu trưởng: 02963.875 489
Email hiệu trưởng: vhphuoc@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm Trà Sư, TT Nhà Bàng, Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.875391
Email trường: thcnhabang.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu
SĐT hiệu trưởng: 02963.875391
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hòa - Xã An Phú
SĐT trường: 0296.3875488
Email trường: thaanphu.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Anh Dũng
SĐT hiệu trưởng: 0296.3875488
Email hiệu trưởng: tadung02@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Xã An Phú-TB
SĐT trường: 02966.525333
Email trường: thbanphu.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hồ
SĐT hiệu trưởng: 02966.525333
Email hiệu trưởng: nvho01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Tây-Vĩnh Trung-Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.877272
Email trường: thavinhtrung.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Hoàng
SĐT hiệu trưởng: 02963.877272
Email hiệu trưởng: nthoang04@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân Hiệp -Tân lợi - Tịnh Biên
SĐT trường: 0296.3761325
Email trường: mnhoamai.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng:
SĐT hiệu trưởng: 0296.3761325
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường:
SĐT trường: 02963.740586
Email trường: mntuoingoc.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng:
SĐT hiệu trưởng: 02963.740586
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Xã An Hảo - H. Tịnh Biên
SĐT trường: 02693.760185
Email trường: mnanhduong.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Hòa
SĐT hiệu trưởng: 02693.760185
Email hiệu trưởng: lthoa05@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Pô Thi xã An Cư, Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.768004
Email trường: thaancu.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Ngô Quốc Việt
SĐT hiệu trưởng: 02963.768004
Email hiệu trưởng: nqviet04@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Ba Xoài, xã An Cư, huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.768233
Email trường: thbancu.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lý Văn Thắm
SĐT hiệu trưởng: 02963.768233
Email hiệu trưởng: lvtham01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Thượng - Xã An Cư- Huyện TB
SĐT trường: 02962.218525
Email trường: thcancu.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Cù Thanh Lập
SĐT hiệu trưởng: 02962.218525
Email hiệu trưởng: ctlap@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Soài Chếk - Tịnh Biên - An Giang
SĐT trường: 0296.3768038
Email trường: thdancu.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Vi Kiến Phát
SĐT hiệu trưởng: 0296.3768038
Email hiệu trưởng: vkphat@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm I - TT Chi Lăng, Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.877156
Email trường: thachilang.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lâm Thành Long
SĐT hiệu trưởng: 02963.877156
Email hiệu trưởng: ltlong01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Tổ 2 - Khóm 3 -TT Chi Lăng - Tịnh Biên - An Giang
SĐT trường: 02963.761248
Email trường: thbchilang.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Thanh Hằng
SĐT hiệu trưởng: 02963.761248
Email hiệu trưởng: hthang01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm Xuân Hòa-Thị trấn Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.876174
Email trường: thatttinhbien.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nhan Vạn Hùng
SĐT hiệu trưởng: 02963.876174
Email hiệu trưởng: nvhung13@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm Xuân Hiệp-TT Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.876.330
Email trường: thbtttinhbien.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thành Trung
SĐT hiệu trưởng: 02963.876.330
Email hiệu trưởng: nttrung16@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm Xuân Phú-TT Tịnh Biên
SĐT trường:
Email trường: thctttinhbien.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Luyến
SĐT hiệu trưởng:
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân Thành-Xã Tân Lập
SĐT trường: 02966.500505
Email trường: mgtanlap.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Thu Sương
SĐT hiệu trưởng: 02966.500505
Email hiệu trưởng: tttsuong@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Tâm, Xã An Phú
SĐT trường: 02966.557711
Email trường: mganphu.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Thị Thanh Tú
SĐT hiệu trưởng: 02966.557711
Email hiệu trưởng: ptttu@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Sây Skốth Xã Văn Giáo
SĐT trường: 0296.6287444
Email trường: mgvangiao.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Hồng Sang
SĐT hiệu trưởng: 0296.6287444
Email hiệu trưởng: tthsang@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: An Nông-Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.751541
Email trường: mgannong.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Thị Mười
SĐT hiệu trưởng: 02963.751541
Email hiệu trưởng: htmuoi01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Ba Xoài, Xã An Cư,
SĐT trường: 02963.768226
Email trường: mgancu.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Mộng Thu
SĐT hiệu trưởng: 02963.768226
Email hiệu trưởng: ttmthu@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Soài Cheesk-Xã An Cư-Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.768173
Email trường: mgsonca.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Linh Giang
SĐT hiệu trưởng: 02963.768173
Email hiệu trưởng: ntlgiang@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Lập- Xã Vĩnh Trung-Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.740592
Email trường: mganhvu.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Trâm
SĐT hiệu trưởng: 02963.740592
Email hiệu trưởng: ntntram@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Hạ, Tịnh Biên
SĐT trường: 0296.53053
Email trường: mnhoalan.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lương Thị Hoàng Nga
SĐT hiệu trưởng: 0296.53053
Email hiệu trưởng: lthnga@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Pô Thi,An Cư, Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.768073
Email trường: mntuoitho.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Dương Thị Hồng Ngân
SĐT hiệu trưởng: 02963.768073
Email hiệu trưởng: dthngan@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm Thới Hòa -TT Nhà Bàng -Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.875539
Email trường: mnhoasen.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nhung
SĐT hiệu trưởng: 02963.875539
Email hiệu trưởng: ntnhung02@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm 1 - TT Chi Lăng - Tịnh Biên -
SĐT trường: 02963.761.116
Email trường: mnhoahong.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Thanh Mai
SĐT hiệu trưởng: 02963.761.116
Email hiệu trưởng: htmai01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm Xuân Hòa- TT Tịnh Biên
SĐT trường: 0296.3.876.561
Email trường: mnhuongduong.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đặng Thị Diệu Hằng
SĐT hiệu trưởng: 0296.3.876.561
Email hiệu trưởng: dtdhang@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm 1 - Chi Lăng - Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.877.360
Email trường: mgchilang.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lương Thị Bích Tuyền
SĐT hiệu trưởng: 02963.877.360
Email hiệu trưởng: ltbtuyen01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Khóm Xuân Bình - TT Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.751179
Email trường: mghoami.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lâm Thị Mỹ Sương
SĐT hiệu trưởng: 02963.751179
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp An Thạnh, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 0296.3760.113
Email trường: mganhao.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Ôn Thị Hà
SĐT hiệu trưởng: 0296.3760.113
Email hiệu trưởng: otha@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Xã Núi Voi - Tịnh Biên
SĐT trường: 02966.519696
Email trường: mgnuivoi.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoa
SĐT hiệu trưởng: 02966.519696
Email hiệu trưởng: nthoa09@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.87736
Email trường: mgtanloi.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Dung
SĐT hiệu trưởng: 02963.87736
Email hiệu trưởng: ntmdung01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Tây Hưng, xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.740236
Email trường: mgnhonhung.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thiên Vân
SĐT hiệu trưởng: 02963.740236
Email hiệu trưởng: nttvan04@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Xã Thới Sơn - Tịnh Biên
SĐT trường: 02963.740157
Email trường: mgthoison.tinhbien@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hồ Hồng Hạnh
SĐT hiệu trưởng: 02963.740157
Email hiệu trưởng: hhhanh@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: