Tuesday, 11/05/2021 - 20:22|

Danh sách trường trực thuộc Phòng
Địa chỉ trường: Đường Trần Phú, khóm Long Thạnh, phường Long Châu.
SĐT trường: 02963530204
Email trường: thlongchau.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trịnh Vĩnh Khanh
SĐT hiệu trưởng: 02963530204
Email hiệu trưởng: tvkhanh02@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Đường Nguyễn Công Nhàn, khóm Long Thị B, phường Long Hưng.
SĐT trường: 02963822307
Email trường: thlonghung.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Văn Dũng
SĐT hiệu trưởng: 02963822307
Email hiệu trưởng: lvdung12@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Tỉnh lộ 953, Khóm Long Quới “B”, phường Long Phú.
SĐT trường: 02963538261
Email trường: thalongphu.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Văn Cảnh
SĐT hiệu trưởng: 02963538261
Email hiệu trưởng: vvcanh@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Bình, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963286709
Email trường: thphuloc.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Thành
SĐT hiệu trưởng: 02963286709
Email hiệu trưởng: nvthanh19@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Giồng Trà Dên, xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963824523
Email trường: thatanthanh.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Cao Văn Dư
SĐT hiệu trưởng: 02963824523
Email hiệu trưởng: cvdu02@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp A2, xã Tân An, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963824545
Email trường: thbtanan.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hồng Sơn
SĐT hiệu trưởng: 02963824545
Email hiệu trưởng: nhson06@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Thạnh Đ, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963824567
Email trường: thbvinhhoa.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Tường Linh
SĐT hiệu trưởng: 02963824567
Email hiệu trưởng: ntlinh05@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị Xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963824384
Email trường: thdchauphong.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Công Hùng
SĐT hiệu trưởng: 02963824384
Email hiệu trưởng: lchung01@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963824204
Email trường: thalechanh.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Tuấn
SĐT hiệu trưởng: 02963824204
Email hiệu trưởng: nttuan16@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Tổ 18, ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963524770
Email trường: thavinhxuong.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hùng Tuấn
SĐT hiệu trưởng: 02963524770
Email hiệu trưởng: nhtuan04@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh lợi I, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963216838
Email trường: thbchauphong.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đoàn Đại Đức
SĐT hiệu trưởng: 02963216838
Email hiệu trưởng: ddduc@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Long Hòa, Xã Long An, thị Xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963540014
Email trường: thblongan.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Thành Xương
SĐT hiệu trưởng: 02963540014
Email hiệu trưởng:
Địa chỉ trường: Khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963537085
Email trường: thblongson.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phùng Tấn Giàu
SĐT hiệu trưởng: 02963537085
Email hiệu trưởng: ptgiau02@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Đường Tôn Đức Thắng, khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh.
SĐT trường: 02963822660
Email trường: thblongthanh.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Trường Vũ
SĐT hiệu trưởng: 02963822660
Email hiệu trưởng: ltvu02@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: "02963824961
Email trường: mgvinhhoa.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kiều Oanh
SĐT hiệu trưởng: "02963824961
Email hiệu trưởng:
Địa chỉ trường: Ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: "02963524659
Email trường: mgvinhxuong.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Kim Hồng
SĐT hiệu trưởng: "02963524659
Email hiệu trưởng: ttkhong@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Tường 1, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963824247
Email trường: thachauphong.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Huy Hoàng
SĐT hiệu trưởng: 02963824247
Email hiệu trưởng: nhhoang05@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Long Hiệp, xã Long An, Thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963540311
Email trường: thalongan.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Kim Điền
SĐT hiệu trưởng: 02963540311
Email hiệu trưởng:
Địa chỉ trường: Tỉnh lộ 954, khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: '02963823647
Email trường: thalongson.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Hồng Vân
SĐT hiệu trưởng: '02963823647
Email hiệu trưởng: lthvan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Tổ 8, ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963538380
Email trường: thaphuvinh.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Đẹp
SĐT hiệu trưởng: 02963538380
Email hiệu trưởng: ntdep01@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tân Phú B, xã Tân An, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963824609
Email trường: thatanan.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lương Văn Hiệp
SĐT hiệu trưởng: 02963824609
Email hiệu trưởng: lvhiep01@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963824547
Email trường: thavinhhoa.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Văn Hùng
SĐT hiệu trưởng: 02963824547
Email hiệu trưởng: pvhung05@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Đường Trần Phú, khóm Long Hưng, phường Long Châu.
SĐT trường: 02963536506
Email trường: mglongchau.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Thanh Tuyết
SĐT hiệu trưởng: 02963536506
Email hiệu trưởng: ttttuyet@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Đường Nguyễn Công Nhàn, khóm Long Thị B, phường Long Hưng.
SĐT trường: 02963596100
Email trường: mglongchau.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Loan
SĐT hiệu trưởng: 02963596100
Email hiệu trưởng: ntnloan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Khóm Long An A, phường Long Phú, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963532338
Email trường: mglongphu.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Thế
SĐT hiệu trưởng: 02963532338
Email hiệu trưởng: ttthe03@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Đường Tôn Đức Thắng, khóm Long Thị D, phường Long Thạnh.
SĐT trường: 02963822613
Email trường: mglongthanh.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Phương
SĐT hiệu trưởng: 02963822613
Email hiệu trưởng: ltnhanh@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: "02963524430
Email trường: mgphuloc.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Thanh Huyền
SĐT hiệu trưởng: "02963524430
Email hiệu trưởng: tthanh02@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Bình, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963286254
Email trường: mgphuvinh.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Xuân
SĐT hiệu trưởng: 02963286254
Email hiệu trưởng: ntmxuan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tân Phú B, xã Tân An, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963824598
Email trường: mgtanan.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Bùi Thị Kim Ngân
SĐT hiệu trưởng: 02963824598
Email hiệu trưởng: btkngan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tân phú, xã Tân Thạnh,thị Xã Tân Châu.
SĐT trường: "02963543408
Email trường: mgtanthanh.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Linh
SĐT hiệu trưởng: "02963543408
Email hiệu trưởng: ntmlinh08@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963547838
Email trường: mndantoccham.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Than
SĐT hiệu trưởng: 02963547838
Email hiệu trưởng: ntthan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Khóm Long Hưng 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963531178
Email trường: mnlongson.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phùng Thị Mai Trang
SĐT hiệu trưởng: 02963531178
Email hiệu trưởng:
Địa chỉ trường: Đường Tôn Đức Thắng, khóm Long Thị D, phường Long Thạnh.
SĐT trường: 02963822813
Email trường: mnsaomai.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Ngọc Hạnh
SĐT hiệu trưởng: 02963822813
Email hiệu trưởng:
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Tường 1, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963547513
Email trường: mnchauphong.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đỗ Thị Thu Hiền
SĐT hiệu trưởng: 02963547513
Email hiệu trưởng: dtthien04@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hữu 1, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu.
SĐT trường: 02963547516
Email trường: mglechanh.tanchau@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Thoa
SĐT hiệu trưởng: 02963547516
Email hiệu trưởng: ntkthoa03@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Trường test 1
SĐT trường: Trường test 1
Email trường: Trường test 1
Tên hiệu trưởng: Trường test 1
SĐT hiệu trưởng: Trường test 1
Email hiệu trưởng: Trường test 1
Trang Điện tử: Trường test 1