Friday, 20/07/2018 - 15:21|
Văn bản liên quan
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành:
18/12/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Ngày ban hành:
24/10/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
Ngày ban hành:
28/03/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non,phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
10/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực