Thursday, 21/06/2018 - 07:58|
Văn bản liên quan

Hướng dẫn Sinh hoạt hè năm 2018

Ngày ban hành:
11/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức thực hiện Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT về việc triển khai hệ thống phần mềm VEMIS trong các trường phổ thông
Ngày ban hành:
11/05/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Ngày ban hành:
15/02/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường quản lí thiết bị môn học Giáo dục Quốc phòng-An ninh
Ngày ban hành:
23/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực