Friday, 17/08/2018 - 03:15|
Văn bản liên quan
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
Ngày ban hành:
22/12/2008
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn về việc quản lý tài sản nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành:
13/05/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành:
20/10/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán
Ngày ban hành:
24/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực