Monday, 24/06/2019 - 16:05|
Ban hành quy định về liên kết đào tạo đại học
Ngày ban hành:
15/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Ngày ban hành:
20/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thanh tra việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy, năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
08/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
Ngày ban hành:
13/10/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
Ngày ban hành:
27/03/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN THANH TRA VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH
Ngày ban hành:
16/10/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
Ngày ban hành:
04/12/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
Ngày ban hành:
09/05/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.657
Năm 2019 : 471.768