Monday, 19/08/2019 - 04:20|
Ngày ban hành:
08/08/2019
Ngày hiệu lực:
08/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/08/2019
Ngày hiệu lực:
08/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành quy định về liên kết đào tạo đại học
Ngày ban hành:
15/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Ngày ban hành:
20/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thanh tra việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy, năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
08/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
Ngày ban hành:
13/10/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/10/2016
Ngày hiệu lực:
28/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 45
Năm 2019 : 622.943