Tuesday, 18/06/2019 - 06:23|
Văn bản liên quan
Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"
Ngày ban hành:
11/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"
Ngày ban hành:
11/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018
Ngày ban hành:
11/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018
Ngày ban hành:
11/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 216
Năm 2019 : 443.505