Friday, 20/07/2018 - 15:17|
Văn bản liên quan
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
11/02/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010
Ngày ban hành:
21/08/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
20/07/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
05/08/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực