Tuesday, 11/12/2018 - 12:04|
Văn bản liên quan
Luật Cảnh vệ.
Ngày ban hành:
20/06/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật Trợ giúp pháp lý.
Ngày ban hành:
20/06/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 ĐÃ ƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT SỐ 12/2017/QH14 VÀ VỀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM SỐ 94/2015/QH13
Ngày ban hành:
20/06/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Ngày ban hành:
20/06/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực