Sunday, 17/02/2019 - 02:49|
Văn bản liên quan
Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Ngày ban hành:
28/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
28/12/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
Ngày ban hành:
18/12/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
Ngày ban hành:
30/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực