Monday, 21/01/2019 - 12:12|
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
19/09/2018
Ngày hiệu lực:
19/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em
Ngày ban hành:
18/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ
Ngày ban hành:
18/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học
Ngày ban hành:
18/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực