Friday, 20/07/2018 - 15:39|
Văn bản liên quan
Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
Ngày ban hành:
18/12/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
Ngày ban hành:
30/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học
Ngày ban hành:
12/08/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
Ngày ban hành:
05/04/2007
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực