Sunday, 17/02/2019 - 02:46|
Văn bản liên quan
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
22/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn về việc tổ chức cuộc thi tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
02/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn về việc tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet (Violympic) năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
02/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Ngày ban hành:
28/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực