Sở giáo dục và Đào tạo An Giang
Tra cứu điểm thi tốt nghiệp năm 2011

Số báo danh:
Dữ liệu tra cứu chỉ có tính tham khảo, điểm thi chính thức được niêm yết bằng danh sách có ký tên, đóng dấu.