Thời gian qua, công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là vấn đề mà toàn xã hội rất quan tâm. Có nhiều cách tiếp cận khái niệm kỹ năng sống khác nhau. Theo UNESCO, kỹ năng sống có nghĩa là: Học để biết, học để khẳng định bản thân, học để chung sống, học để làm việc. Còn theo Tổ chức Y tế Thế ...