Monday, 18/02/2019 - 05:01|
Hướng dẫn kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Khmer

Hướng dẫn kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Khmer

Căn cứ Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi; Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy ...
Phương án tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10  năm học 2019 - 2020

Phương án tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2019 - 2020

Căn cứ Công văn số 4152/VPUBND-KGVX ngày 16/8/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2019 – 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo phương án tuyển sinh lớp 6 cấp trung học cơ sở (THCS) và lớp 10 cấp trung học ...