Monday, 24/06/2019 - 15:52|
Về việc tiếp nhận giáo viên vào trường trung học  phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2019-2020

Về việc tiếp nhận giáo viên vào trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2019-2020

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, hằng năm nhằm tuyển chọn và bổ sung vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu những giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có ...
Về việc thực hiện thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức  ngành giáo dục đào tạo năm học 2019-2020

Về việc thực hiện thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2019-2020

Căn cứ hướng dẫn số 06/HD-SGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là hướng dẫn số 06/HD-SGDĐT), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ...
Về việc tiếp nhận giáo viên vào Trường Trung học phô thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018-2019 (đợt 2)

Về việc tiếp nhận giáo viên vào Trường Trung học phô thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018-2019 (đợt 2)

Về việc tiếp nhận giáo viên vào Trường Trung học phô thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018-2019 (đợt 2) Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, hàng năm nhằm tuyển chọn và bổ ...
Thống kê
Hôm nay : 1.622
Năm 2019 : 471.733