Tuesday, 06/12/2022 - 14:28|
15
Môn : Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Khối : Khối 6
Giáo viên : 
Trường : 

HĐTN 6_THCS ĐOÀN BẢO ĐỨC_Thang 9

7
Môn : Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
Khối : Khối 9
Giáo viên : 
Trường : 
15
Môn : Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
Khối : Khối 10
Giáo viên : 
Trường : 

HN 10_NCT_chủ-đề-EM-THÍCH-NGHỀ-GÌ

6
Môn : Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
Khối : Khối 11
Giáo viên : 
Trường : 

HN11- CD 1- GTVT và Địa chất

8
Môn : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Khối : Khối 9
Giáo viên : 
Trường : 
8
Môn : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Khối : Khối 10
Giáo viên : 
Trường : 

NGLL 10_CVA_Tháng 9

12
Môn : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Khối : Khối 11
Giáo viên : 
Trường : 
46
Môn : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Khối : Khối 12
Giáo viên : 
Trường :