Thứ ba, 05/07/2022 - 16:47|
15
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
15
Môn : Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Khối : Khối 6
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

HĐTN 6_THCS ĐOÀN BẢO ĐỨC_Thang 9

7
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
7
Môn : Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
Khối : Khối 9
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
15
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
15
Môn : Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
Khối : Khối 10
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

HN 10_NCT_chủ-đề-EM-THÍCH-NGHỀ-GÌ

6
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
6
Môn : Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
Khối : Khối 11
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

HN11- CD 1- GTVT và Địa chất

8
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
8
Môn : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Khối : Khối 9
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
8
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
8
Môn : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Khối : Khối 10
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

NGLL 10_CVA_Tháng 9

11
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
11
Môn : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Khối : Khối 11
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
44
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
44
Môn : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Khối : Khối 12
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang