DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH VTV7
Môn Tiếng Việt lớp 1
   
Số TTTên bàiLink truy cập
1Bài 1 (FULL): Bảng chữ cái và 6 dấu thanh đầy đủ | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/oyiLHbIvPNU?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
2Bài 1: Tổng hợp bảng chữ cái tiếng Việt | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/xCB7s49ooQQ?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
3Bài 1: Các âm và nét cơ bản trong tiếng Việt | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/7iqZnMY5kuc?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
4Bài 1: Thanh ngang, dấu huyền, dấu sắc | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/vpWYf3jJ6xY?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
5Bài 1: Dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/YjgXo9h6cZ4?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
6Bài 2 (FULL): Chữ A,B,C,O và dấu huyền, dấu sắc | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/1hP3H8bwC8Q?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
7Bài 2: Chữ A, B và dấu huyền | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/kC3GklFTtAE?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
8Bài 2: Chữ C, O và dấu sắc | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/NtSTYx-2EOM?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
9Bài 3 (FULL): Chữ Ô, Ơ, D, Đ & dấu ngã, dấu hỏi | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/lzJM5WkDzxQ?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
10Bài 3: Chữ Ô, Ơ và dấu hỏi | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/SPbGTVh2uxk?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
11Bài 3: Chữ D, Đ và dấu ngã | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/5Pc9K-iyNa8?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
12Bài 4 (FULL): Âm E, Ê, H, K, KH, và dấu nặng | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/t1IUfKVg-Zo?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
13Bài 4: Âm E, Ê | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/MfvgRbodHOU?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
14Bài 4: Âm H, K, KH, và dấu nặng | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/2vhlLJFvQmg?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
15Bài 5 (FULL): Âm G, GH, I, GI | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/vOPs6lWNfMY?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
16Bài 5: Âm G, GH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/U9FLQ5TJMcY?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
17Bài 5: Âm I, GI | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/SJeOPS1EuAg?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
18Bài 6 (FULL): Âm L, M, N, NH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/-O4dFQ3Xkcw?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
19Bài 6: Âm L, M | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/5T-t6DyD17g?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
20Bài 6: Âm N, NH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/_utdf99i_2o?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
21Bài 7 (FULL): Âm NG, NGH, U, Ư | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/JdXQZHRXGTk?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
22Bài 7: Âm NG, NGH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/HwrukdPO5qg?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
23Bài 7: Âm U, Ư | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/0iy8RseeJts?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
24Bài 8 (FULL): Âm QU, PH, R, V | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/l3ZkvMW5UV0?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
25Bài 8: Âm QU, PH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/bzQH9SDTxwQ?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
26Bài 8: Âm R, V | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/DCXbHgxIRmw?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
27Bài 9 (FULL): Âm T, TH, CH, TR | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/iY6zhkO6i2Q?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
28Bài 9: Âm T, TH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/f6zXUs-VM7Q?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
29Bài 9: Âm CH, TR | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/FDGcQaR08xs?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
30Bài 10 (FULL): Âm S, X, Y, IA | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/ppZhel4eL80?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
31Bài 10: Âm S, X | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/XrXjvHmHYWQ?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
32Bài 10: Âm Y, IA | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/MTgiRDYQ55w?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
33Bài 11 (FULL): Vần UA, ƯA, AI, OI | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/IknbUlA17Zk?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
34Bài 11: Vần ua, ưa | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/a_MGh86YICg?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
35Bài 11: Vần ai, oi | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/g-MdAQbQbEE?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
36Bài 12 (FULL): Vần ÔI, UI, UÔI, ƯƠI | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/6_oVgekTE4U?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
37Bài 12: Vần ôi, ui | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/gA-DigfVd7U?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
38Bài 12: Vần uôi, ươi | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/QjoVbP40Oew?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
39Bài 13 (FULL): Vần AY, ÂY, EO, AO | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/9su99pQjkp8?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
40Bài 13: Vần ay, ây | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/8577JUNj3EA?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
41Bài 13: Vần eo, ao | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/-sVKCse4QQ0?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
42Bài 14 (FULL): Vần AU, ÂU, IU, ÊU | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/WhvQg7l_bi8?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
43Bài 14: Vần au, âu | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/MBziXnDMGE4?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
44Bài 14: Vần iu, êu | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/gDlN3xxZv2k?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
45Bài 15 (FULL): Vần IÊU, YÊU, ƯU, ƯƠU | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/jXy6gESJiKA?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
46Bài 15: Vần IÊU, YÊU | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/3zw8_3ge9g4?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
47Bài 15: Vần ƯU, ƯƠU | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/6uQwu6Hnbc8?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
48Bài 16 (FULL): Vần ON, AN, EN, ÊN | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/Hl9bEatBlTo?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
49Bài 16: Vần on, an | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/wjLV51SFsmo?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
50Bài 16: Vần en, ên | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/eKHXc3KE1Og?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
51Bài 17 (FULL): Vần IÊN, YÊN, UÔN, ƯƠN | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/9NfxtRV6vKo?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
52Bài 17: Vần iên, yên | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/ZV1x8eeafvo?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
53Bài 17: Vần uôn, ươn | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/2_2xJnQSK9Y?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
54Bài 18 (FULL): Vần ONG, ĂNG, UNG, ANG | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/DcQPlRt5vXc?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
55Bài 18: Vần ong, ăng | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/oQnMnncAASI?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
56Bài 18: Vần ung, ang | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/yb8goHPpV9M?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
57Bài 19 (FULL): Vần ENG, IÊNG, UÔNG, ƯƠNG | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/sdi0p-CSS5Q?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
58Bài 19: Vần eng, iêng | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/fS4iWr-RqKk?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
59Bài 19: Vần uông, ương | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/J_ie4Ye97Sc?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
60Bài 20 (FULL): Vần ANH, ÊNH, INH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/qx2TW8XaKM0?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
61Bài 20: Vần anh, ênh | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/Im5cHhxhwus?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
62Bài 20: Vần INH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/sFB7_SiKycc?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
63Bài 21 (FULL): Vần OM, AM, EM, IM | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/jUOhq8GOP9k?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
64Bài 21: Vần om, am | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/EEGqIsWRFlg?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
65Bài 21: Vần em, im | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/PNIsc3xBrg4?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
66Bài 22 (FULL): Vần IÊM, YÊM, UÔM, ƯƠM | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/ws3c0d877NY?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
67Bài 22: Vần uôm, ươm | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/ibc3lEQ00Ko?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
68Bài 22: Vần iêm, yêm | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/eDQY_rQiA_g?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
69Bài 23 (FULL): Vần OT, AT, ET, UT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/Vaa80uqEjvM?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
70Bài 23: Vần OT, AT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/-OtFVZs8KF4?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
71Bài 23: Vần ET, UT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/89VJdtMj0ho?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
72Bài 24 (FULL): Vần IT, IÊT, UÔT, ƯƠT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/IUiKpGaf8To?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
73Bài 24: Vần IT, IÊT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/w9ivqSBD1V4?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
74Bài 24: Vần UÔT, ƯƠT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/EZlCSyMY3ys?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
75Bài 25 (FULL): Vần uc, ưc | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/RqijlEeNlfI?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
76Bài 25: Vần ĂC, ÂC, UC, ƯC | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/2JIhCaWCa0A?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
77Bài 25: Vần ăc, âc | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/-LQxYXd4hE0?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
78Bài 26 (FULL): Vần ÔC, UÔC, IÊC, ƯƠC | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/R4cxe8X0NWU?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
79Bài 26: Vần ÔC, UÔC | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/lusXt0FisXc?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
80Bài 26: Vần IÊC, ƯƠC | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/bVTwq1I4K_E?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
81Bài 27 (FULL): Vần ACH, ÊCH, ICH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/wz4A-h29iCk?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
82Bài 27: Vần ACH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/pN2YgR-2T-k?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
83Bài 27: Vần ÊCH, ICH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/nO7B1umI508?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
84Bài 28 (FULL): Vần OP, AP, ĂP, ÂP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/FLvJwYSI6MI?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
85Bài 28: Vần OP, AP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/IZKbx6Zo6Eg?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
86Bài 28: Vần ĂP, ÂP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/s4fzs2F2rvk?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
87Bài 29 (FULL): Vần ÔP, ƠP, EP, ÊP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/uogpxECj6SI?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
88Bài 29: Vần ÔP, ƠP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/hfI36DjREJY?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
89Bài 29: Vần EP, ÊP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/C920yaNOE9U?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
90Bài 30 (FULL): Vần IP, UP, IÊP, ƯƠP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/Ri5v6O8sRYs?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
91Bài 30: Vần IP, UP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/RYNsVrX7PHQ?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
92Bài 30 (FULL): Vần IÊP, ƯƠP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/pZsDj3GCWlo?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
93Bài 30 (FULL): Vần IÊP, ƯƠP | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/pZsDj3GCWlo?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
94Bài 31: Vần OA, OE | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/tLtXNEDYuAU?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
95Bài 31: Vần OAI, OAY | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/6eRvBQJtf80?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
96Bài 32 (FULL): Vần OAN, OĂN, OANG, OĂNG | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/pNs_t7FFbxs?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
97Bài 32: Vần OAN, OĂN | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/HTWwe30oWAI?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
98Bài 32: Vần OANG, OĂNG | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/Lot00LQtPcA?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
99Bài 33 (FULL): Vần OANH, OACH, OAT, OĂT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/hlE-cAzVPiE?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
100Bài 33: Vần OANH, OACH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/scB8xjiFxPE?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
101Bài 33: Vần OAT, OĂT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/p7D1N_ya2Os?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
102Bài 34 (FULL): Vần UÊ, UY, UƠ, UYA | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/W1Uy-aRMe0I?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
103Bài 34: Vần UÊ, UY | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/IgdukZJd6EA?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
104Bài 34: Vần UƠ, UYA | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/QS4i9ty0BGk?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
105Bài 35 (FULL): Vần UÂN, UYÊN, UÂT, UYÊT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/v6djTfosU8Q?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
106Bài 35: Vần UÂN, UYÊN | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/pCcMrJS5ARs?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
107Bài 35: Vần UÂT, UYÊT | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/MMgqKYIKT9k?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
108Bài 36 (FULL): Vần UYNH, UYCH, UÊCH, OAC | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/2vps7Zov0WU?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
109Bài 36: Vần UYNH, UYCH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/uYga45U4Qrk?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
110Bài 36: Vần UÊCH, OAC | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7https://youtu.be/Oh2Vdgi_658?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM
111Đồng hành cùng giáo viên dạy tiếng Việt lớp 1 | VTV7https://youtu.be/9nIEyWPa2wc?list=PLmQ5jM-TsmbylaXTEBOSUXL3QR-Ya0ADM