Friday, 17/08/2018 - 03:26|
 • Đinh Văn Liếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán sự
  • Điện thoại:
  • Email:
   dvlieu@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thi Hồng Chiến Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán sự
  • Điện thoại:
  • Email:
   thctruc@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Thuỳ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   pttlinh@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Văn Thu Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   vtphuong@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Chí Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   lchuy@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Thị Kim Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntkphung05@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bạch Việt Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   bvanh@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: