Friday, 16/11/2018 - 02:45|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trường Giang
Chuyên viên Nguyễn Trường Giang
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntgiang08@angiang.gov.vn
Mạng xã hội