Saturday, 22/09/2018 - 20:37|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trường Giang
Chuyên viên Nguyễn Trường Giang
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntgiang08@angiang.gov.vn
Mạng xã hội