Saturday, 22/09/2018 - 19:40|
Thông tin chi tiết:
Trần Minh Đỗ
Phó trưởng phòng Trần Minh Đỗ
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email tmdo@angiang.gov.vn
Mạng xã hội