Saturday, 22/09/2018 - 20:44|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Sa Tuyền
Thanh tra viên Nguyễn Thị Sa Tuyền
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntstuyen@angiang.gov.vn
Mạng xã hội