Sunday, 17/02/2019 - 03:19|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Thịnh
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Thịnh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email nnthinh@angiang.gov.vn
Mạng xã hội