Saturday, 22/09/2018 - 20:37|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Thịnh
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Thịnh
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email nnthinh@angiang.gov.vn
Mạng xã hội