Sunday, 17/02/2019 - 02:35|
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Kim Hoàng
Phó trưởng phòng Ngô Thị Kim Hoàng
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntkhoang@angiang.gov.vn
Mạng xã hội