Saturday, 22/09/2018 - 19:55|
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Kim Hoàng
Phó trưởng phòng Ngô Thị Kim Hoàng
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntkhoang@angiang.gov.vn
Mạng xã hội