Friday, 17/08/2018 - 03:25|
 • Nguyễn Hữu Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   nhtri01@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   nttu06@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Ngọc Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   nnthinh@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Quách Cao Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   qcthanh@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Công Hiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   hchien@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Sa Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntstuyen@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Hồng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   tthgiang01@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Minh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntmngoc@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Anh Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ptatien@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Thị Kim Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntkhoang@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Minh Đỗ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   tmdo@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Văn Trạng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng (Phụ trách phòng)
  • Điện thoại:
  • Email:
   tvtrang@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: