Sunday, 17/02/2019 - 03:24|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quốc Khanh
Trưởng phòng Nguyễn Quốc Khanh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email nqkhanh01@angiang.gov.vn
Mạng xã hội