Saturday, 22/09/2018 - 20:32|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quốc Khanh
Trưởng phòng Nguyễn Quốc Khanh
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email nqkhanh01@angiang.gov.vn
Mạng xã hội