Friday, 16/11/2018 - 02:40|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hồng Phẩm
Chuyên viên Nguyễn Hồng Phẩm
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email nhpham@angiang.gov.vn
Mạng xã hội