Sunday, 17/02/2019 - 02:07|
Thông tin chi tiết:
Huỳnh Duy Khánh
Phó trưởng phòng Huỳnh Duy Khánh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email hdkhanh02@angiang.gov.vn
Mạng xã hội