Saturday, 22/09/2018 - 19:33|
Thông tin chi tiết:
Huỳnh Duy Khánh
Phó trưởng phòng Huỳnh Duy Khánh
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email hdkhanh02@angiang.gov.vn
Mạng xã hội