Friday, 17/08/2018 - 03:25|
 • Nguyễn Hồng Phẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   nhpham@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Bá Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   vbthao01@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   nthung04@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Văn Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   hvduoc@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Quang Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   tqkhai@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thành An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   vtan@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Duy Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   hdkhanh02@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Quốc Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   nqkhanh01@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: