Friday, 16/11/2018 - 02:46|
Thông tin chi tiết:
Trương Thành Tây
Phó trưởng phòng Trương Thành Tây
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email tttay@angiang.gov.vn
Mạng xã hội