Sunday, 17/02/2019 - 03:21|
Thông tin chi tiết:
Trương Thành Tây
Phó trưởng phòng Trương Thành Tây
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email tttay@angiang.gov.vn
Mạng xã hội