Sunday, 17/02/2019 - 02:22|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Diễm Lệ
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Diễm Lệ
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntdle@angiang.gov.vn
Mạng xã hội