Sunday, 17/02/2019 - 02:11|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Diệu
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Diệu
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email nndieu@angiang.gov.vn
Mạng xã hội