Saturday, 22/09/2018 - 19:34|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Diệu
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Diệu
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email nndieu@angiang.gov.vn
Mạng xã hội