Saturday, 22/09/2018 - 20:21|
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thanh Liên
Chuyên viên Phạm Thị Thanh Liên
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email pttlien@angiang.gov.vn
Mạng xã hội