Sunday, 17/02/2019 - 03:13|
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thanh Liên
Chuyên viên Phạm Thị Thanh Liên
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email pttlien@angiang.gov.vn
Mạng xã hội