Sunday, 17/02/2019 - 02:48|
Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Vớn
Trưởng phòng Đặng Thị Vớn
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email dtvon@angiang.gov.vn
Mạng xã hội