Saturday, 22/09/2018 - 20:06|
Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Vớn
Trưởng phòng Đặng Thị Vớn
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email dtvon@angiang.gov.vn
Mạng xã hội