Friday, 16/11/2018 - 02:10|
Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Vớn
Trưởng phòng Đặng Thị Vớn
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email dtvon@angiang.gov.vn
Mạng xã hội