Friday, 17/08/2018 - 03:25|
 • Nguyễn Duy Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ndtan05@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Thanh Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   pttlien@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thị Mỹ Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   htmanh@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lâm Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   ltkngan@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Vớn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   dtvon@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: