Sunday, 17/02/2019 - 02:56|
Thông tin chi tiết:
Trịnh Thụy Thanh Trúc
Chuyên viên Trịnh Thụy Thanh Trúc
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ttttruc@angiang.gov.vn
Mạng xã hội