Friday, 17/08/2018 - 03:17|
 • Phan Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ptson08@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Thụy Thanh Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   ttttruc@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Xuân Sanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   vxsanh@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntkien01@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: