Friday, 17/08/2018 - 03:25|
 • Trần Minh Điện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   tmdien@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Minh Bảo Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   mbtran@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Công Danh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
   tcdanh@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thanh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   htvu04@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Tấn Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntloc@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: