Saturday, 20/10/2018 - 02:51|
 • Trần Thị Ngọc Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   02963.859604
  • Email:
   ttndiem@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo.

   - Trực tiếp, chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ.

   - Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ.

   - Phụ trách địa bàn: Thành phố Long Xuyên, TX. Tân Châu.

   - Phụ trách đoàn thể, hội: Công đoàn ngành GD.

 • Trần Tuấn Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   02963.859604
  • Email:
   ttkhanh@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Giáo dục trung học; Phổ cập giáo dục THCS, Giáo dục dân tộc, Khảo thí và Kiểm định chất lượng; Tổng hợp, Thống kê, Thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, pháp chế.

   - Phụ trách các phòng: Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp và Khảo thí, Kiểm định chất lượng, Văn phòng.

   - Phụ trách địa bàn: TP. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

 • Võ Bình Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   02963.856617
  • Email:
   vbthu@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: giáo dục mầm non; chính trị, tư tưởng, học sinh- sinh viên; đầu tư xây dựng công trình của ngành GDDT, tài chính.

   - Phụ trách các phòng: Giáo dục mầm non, Kế hoạch - Tài chính; Chính trị, tư tưởng.

   - Phụ trách địa bàn: huyện Chợ Mới, huyện An Phú, huyện Phú Tân.

   - Phụ trách đoàn thể, hội: Hội Cựu giáo chức.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

 • Lý Thanh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   02963.859603
  • Email:
   lttu@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: giáo dục tiểu học; thanh tra; giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên; ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đầu tư thiết bị và thư viện trường học; chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

   - Phụ trách các phòng: Giáo dục tiểu học, Thanh tra Sở, Công nghệ thông tin và quản lý Thư viện- Thiết bị.

   - Phụ trách địa bàn: huyện Châu Phú, huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành.

   - Phụ trách đoàn thể, hội: Hội Khuyến học tỉnh An Giang.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.